ระบบบันทึกคะแนนความประพฤตินักเรียน

รหัส ชื่อการกระทำผิด คะแนนที่ตัด